మిధునం-సహజమైన బలహీనతలు
మిధునరాశికి చెందినవారు నిలకడగాలేని మనస్తత్వం కలిగి ఉంటారు. అదేవిధంగా కాస్తంత మోసకారి మాటలుకూడా వెలుగుచూస్తాయి. ఈ రెండు లక్షణాలు వీరిలోని ప్రధాన బలహీనతలు. ఈ లక్షణాల వల్ల కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఫలితాలు వీరికి అందకుండా పోతాయి.

రాశి లక్షణాలు