మిధునం-లక్కీ స్టోన్
మిధునరాశికి చెందినవారికి పచ్చ అదృష్ట రత్నం. బుధవారం ఈ రాయిగల ఉంగరాన్ని ధరించి ఏ కార్యాన్నయినా తలపెడితే విజయవంతమవుతుంది.

రాశి లక్షణాలు