మిధునం-ఆర్థిక స్థితి
ఈ రాశివారు అత్యంత ధనవంతులుగా ఉంటారు. ధన సంపాదనలోనే తమ జీవితాన్ని గడుపుతారు.

రాశి లక్షణాలు