మిధునం-వ్యక్తిత్వం
మిధునరాశికి చెందినవారు సర్వుల అభిప్రాయాలను అంగీకరించే స్వభావం కలవారుగా ఉంటారు. ఎటువంటి గందరగోళం లేకుండా నిశ్శబ్దంగా అనుకున్నదానిని సాధించేవారుగా ఉంటారు. చంచల స్వభావం కలిగిన మిథునరాశి వారి మెప్పును పొందటం చాలా సులభం. అయితే ఇదే కారణంతో వారికి దూరం అయ్యే అవకాశం లేకపోలేదు.

రాశి లక్షణాలు