మేషం-ప్రేమ సంబంధం
ఈ రాశివారు ప్రేమ పిపాసకులు, ఉత్సాహవంతులుగా ఉంటారు. వీరు ఇతరులను ప్రేమించటమే కాడుండా వారినుంచి ప్రేమను సైతం పొందుతారు. ఒక్కొక్కసారి ప్రేమే వీరిపాలిట శాపంగా మారుతుంది. ఆంటే ప్రేమవల్ల బాధపడాల్సి ఉంటుంది. వీరి ఆర్ధిక పరిస్థితి బాగా ఉండటంవల్ల ఎక్కువమంది వీరిపై ఆధారపడతారు.

రాశి లక్షణాలు