మేషం-లక్కీ డే
మేషరాశికి చెందినవారిపై మంగళ గ్రహ ప్రభావం ఉంటుంది. కనుక వీరికి మంగళవారం కలిసివచ్చే రోజుగా చెప్పవచ్చు.దీనితోపాటు గురువారం,ఆదివారం కూడా కలిసివచ్చే రోజులే. అయితే శుక్రవారం మాత్రం కలిసిరాదు.

రాశి లక్షణాలు