మేషం-ఆరోగ్యం
మేషరాశికి చెందిన వారికి బాల్యంలోనే ఎక్కువ అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొన్నవారై ఉంటారు. ఫలితంగా కొన్నిసార్లు అప్పటి అనారోగ్య సమస్యలు తిరిగి ఇబ్బందిపెట్టే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆస్త్మా వంటి ఊపిరితిత్తుల సంబంధిత సమస్యలు వీరిని చిన్నతనంలోనే బాధిస్తాయి. మామూలు జ్వర సమస్యలు మొదులుకుని కంటి సమస్యలు, చర్మ సంబంధిత సమస్యలు వీరికి వచ్చే అవకాశాలు మెండు. కనుక ఆరోగ్యంపై అత్యంత శ్రద్ధను ప్రదర్శించాల్సి ఉంటుంది.

రాశి లక్షణాలు