మేషం-గుణగణాలు
మేషరాశి చెందినవారు స్వేచ్ఛాప్రియులుగాను,స్పష్టమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన వారుగా ఉంటారు. వ్యక్తిగత సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి ఉంటారు.ధైర్యం, విచక్షణతో కష్టాలను ఎదుర్కొంటారు. వీరు ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకునేవారై, స్వార్ధపరులై ఉంటారు. ఎవరైనా రెచ్చ గొడితే పనులు అర్దాంతంగా వదిలిపోయేవారయి, సహనంలేని వారుగానూఉంటారు.

రాశి లక్షణాలు