కుంభం-శరీరం & ఆరోగ్యం
కుంభరాశికి చెందిన వారు అందంగా కోమలమైన మనసును కలిగి ఉంటారు. సున్నిత స్వభావులుగా ఉండటం వల్ల చిన్న మాట అన్నా నొచ్చుకుంటారు. అదేవిధంగా కొన్ని విషయాల్లో సత్వరం నిర్ణయాలు తీసుకోలేని వారుగా ఊగిసలాడతారు. ఫలితంగా కొన్నిసార్లు సమస్యలలో చిక్కుకునే అవకాశం ఉంది.

రాశి లక్షణాలు