జోకులు

మీ నాన్న పేరు రాయి...?

శనివారం, 27 ఏప్రియల్ 2019

ఇతరులు లోనికి పోరాదు...?

శుక్రవారం, 26 ఏప్రియల్ 2019

ఎంత అడిగినా చెప్పడం లేదు..?

గురువారం, 25 ఏప్రియల్ 2019

రాసి పోస్ట్‌బాక్స్‌లో వేశా...?

గురువారం, 25 ఏప్రియల్ 2019

నిండా ప్రాబ్లమ్స్‌ ఉన్నాయి..?

బుధవారం, 24 ఏప్రియల్ 2019

అక్కడ స్కూల్‌ ఏమీ లేదు కదా..?

మంగళవారం, 23 ఏప్రియల్ 2019

సాక్సులు కూడా ఉన్నాయి మరి..?

సోమవారం, 22 ఏప్రియల్ 2019

రీఛార్జ్ చేయించడం మరిచిపోయాను..?

శుక్రవారం, 19 ఏప్రియల్ 2019

పరీక్ష ముందు రోజు వరకు..?

శనివారం, 13 ఏప్రియల్ 2019

బిల్లేమీ కట్టనవసరం లేదు..?

శుక్రవారం, 12 ఏప్రియల్ 2019
LOADING