ప‌ర‌మ శివునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రం... లింగాష్టకం... దాని అర్ధ స‌హితంగా ఇక్క‌డ ఇస్తున్నాం... మీకోసం(video)

*బ్రహ్మమురారిసురార్చిత లింగం* బ్రహ్మ, విష్ణు, దేవతల చేత పూజింపబడ్డ లింగం..!! *నిర్మల భాషిత శోభిత లింగం* నిర్మలమైన మాటల చేత అలంకరింపబడ్డ లింగం..!!

గురువారం, 6 అక్టోబరు 2016 (14:24 IST)
*బ్రహ్మమురారిసురార్చిత లింగం*
బ్రహ్మ, విష్ణు, దేవతల చేత పూజింపబడ్డ లింగం..!!
 
*నిర్మల భాషిత శోభిత లింగం*
నిర్మలమైన మాటల చేత అలంకరింపబడ్డ లింగం..!!
 
*జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం*
జన్మ వల్ల పుట్టిన బాధలను నాశనం చేసే లింగం..!!
 
*తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం*
ఓ సదాశివ లింగం నీకు నమస్కారం..!!
 
*దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం*
దేవమునులు
మహా ఋషులు పూజింప లింగం..!!
 
*కామదహన కరుణాకర లింగం*
మన్మధుడిని దహనం చేసిన, అపారమైన కరుణను చూపే చేతులు గల శివలింగం..!!
 
*రావణ దర్ప వినాశక లింగం*
రావణుడి గర్వాన్ని నాశనం చేసినట్టి శివ లింగం..!!
 
*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదాశివ లింగమా ..!!
 
*సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం*
అన్ని మంచి గంధాలు , మంచిగా పూసిన శివ లింగం..!!
 
*బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగం*
మనుషుల బుద్ధి వికాసానికి కారణమైన శివ లింగం ..!!
 
*సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం*
సిద్ధులు, దేవతలు, రాక్షసుల చేత కీర్తింపబడ్డ శివ లింగం..!!
 
*తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం*
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!!
 
*కనక మహామణి భూషిత లింగం*
బంగారు , మహా మణుల చేత అలంకరింప బడ్డ శివ లింగం..!!
 
*ఫణిపతి వేష్టిత శోభిత లింగం*
నాగరాజు నివాసం చేత అలంకరింపబడ్డ శివ లింగం..!!
 
*దక్ష సుయజ్ఞ వినాశన లింగం*
దక్షుడు చేసిన మంచి యజ్ఞాన్ని నాశనం చేసిన శివ లింగం..!!
 
*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!!
 
*కుంకుమ చందన లేపిత లింగం*
కుంకుమ , గంధము పూయబడ్డ శివ లింగం..!!
 
*పంకజ హార సుశోభిత లింగం*
కలువల దండ చేత చక్కగా అలంకరింప బడ్డ శివ లింగం..!!
 
*సంచిత పాప వినాశన లింగం*
సంక్రమించిన పాపాలని నాశనం చేసే శివ లింగం..!!
 
*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!!
 
*దేవగణార్చిత సేవిత లింగం*
దేవ గణాల చేత పూజింపబడ్డ , సేవించబడ్డ శివ లింగం..!!
 
*భావై ర్భక్తీ భిరేవచ లింగం*
చక్కటి భావంతో కూడిన భక్తీ చేత పూజింపబడ్డ శివ లింగం..!!
 
*దినకర కోటి ప్రభాకర లింగం*
కోటి సూర్యుల కాంతితో వెలిగే మరో సూర్య బింబం లాంటి శివ లింగం..!!
 
*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు, ఓ సదాశివ లింగమా ..!!
 
*అష్ట దలోపరి వేష్టిత లింగం*
ఎనిమిది రకాల ఆకుల మీద నివాసముండే శివ లింగం..!!
 
*సర్వ సముద్భవ కారణ లింగం*
అన్నీ సమానంగా జన్మించడానికి కారణమైన శివ లింగం..!!
 
*అష్ట దరిద్ర వినాశక లింగం*
ఎనిమిది రకాల దరిద్రాలను (అష్ట దరిద్రాలు) నాశనం చేసే శివ లింగం..!!
 
*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు, ఓ సదా శివ లింగమా ..!!
 
*సురగురు సురవర పూజిత లింగం*
దేవ గురువు (బృహస్పతి), దేవతల చేత పూజింప బడ్డ శివ లింగం..!!
 
*సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగం*
దేవతల తోటల్లో పూచే పువ్వులు (పారిజాతాలు) చేత ఎప్పుడూ పూజింప బడే శివ లింగం..!!
 
*పరమపదం పరమాత్మక లింగం*
ఓ శివ లింగమా, నీ సన్నిధి ఏ ఒక స్వర్గము
 
*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదాశివ లింగమా ..!!
 
*లింగాష్టక మిదం పుణ్యం యః పట్టేత్ శివ సన్నిధౌ*
ఎప్పుడైతే శివుడి సన్నిధిలో చదవబడుతుందో , వారికి చాలా పుణ్యం వస్తుంది..!!
 
*శివ లోక మవాప్నోతి శివేన సహమోదతే*
శివ లోకం లభిస్తుంది ..!!
శివుడిలో ఐక్యమయ్యే మార్గం దొరుకుతుంది.

వెబ్దునియా పై చదవండి

తర్వాతి కథనం నవరాత్రి... శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవి అలంకారం (06-10-2016), (Video)